پروژه اکسس

تا الان برای این درخواست 6   پیشنهاد توسط فریلنسرهای سایت ارسال شده است.
اگر شما هم نیازمند چنین پروژه ای هستید کافی است عضو شوید و درخواست دهید.


در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.


شرح پروژه:

با سلام يک پروژه اکسس هست که يکي از دوستان قسمتي از کار انجام دادن و کار نيمه کار مانده است چيزهايي که ما مي خواهيم ﭘﺮوژه اﮐﺴﺲ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﻣﯿﺨﻮام ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷود: 1-اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ آﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﻼدي داره ﺑﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻪ اﮔﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪد ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎرﯾﺨﺶ.ﻣﺜﻼ:1392/11/12 2-ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺮچ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ورود و ﮐﺪ ﻧﻤﻮنه ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ورود رو ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻢ از ﮐﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ-ﻧﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ-آﻧﺎﻟﯿﺴﺖ و... بياد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺳﺮچ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎشد. اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﻣﯿﺨﻮام ﻫﺮ دو ﺗﺎ ﺳﺮچ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮم ﺑﺎﺷﻪ ﯾﻪ ﻓﺮم ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮش ﯾﻪ ﮐﺎدر ﺑﺎﺷ ﮐﻪ وارد ﮐﻨﻢ ﺗﺎرﯾﺨﻮ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮا اﺳﺎس ﮐﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﻮش ﯾﻪ ﮐﺎدر ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﮐﺪ رو وارد ﮐﺮد و اﻃﻼﻋﺎت رو اورد 3-ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﯿﺨﻮام در ﻗﺴﻤﺖ Table وﻗﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ورود رو ﻣﯽ زﻧﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اون ﺳﻄﺮ زرد رﻧﮓ ﺑﺸﻪ و وﻗﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮوج ﻣﯿﺨﻮره رﻧﮓ اون ﺳﻄﺮ ك زرد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از درج ﺗﺎرﯾﺦ ورود رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﮕﯿﺮه اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮕﺶ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮدت ﻫﺮ ﮐﺪوم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ و ﺟﻠﻮش ﺑﻬﺘﺮه رو ﻫﻤﻮﻧﻮ ﺑﺰن. ﯾﮑﻤﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﻪ و اﯾﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺜﻞ Form ك ﺑﯿﺠﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه(ﺑﯿﺰﺣﻤﺖ ﭘﺎﮐﺶ ﮐﻦ) ﭘﺲ ﻟﻄﻔﺎ اون ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ و اﯾﺮاد دار رو ﺧﻮدﺗﻮن درﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ فايل طراحي شده است و در ضميمه قرار دارد.


زیرساخت:
اکسس 2010 به پايين


قابل تحویل:

+8500
+89372

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.