ترجمه قرارداد اجاره خودرو بدون راننده

برای این درخواست   6   پیشنهاد توسط فریلنسرهای سایت ارسال شده است.


در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.


قیمت توافق شده: 28,000 تومان

شرح پروژه:

قرارداد اجاره خودرو

این قرارداد در ده بند و با شرایط زیر جهت اجاره یک دستگاه خودرو سواری به شرحی که خواهد آمد تنظیم گردیده است:

موجر :

آقای / خانم:                                 فرزند:                             به شماره شناسنامه:                         تاریخ تولد:          

آدرس :                                                                                                   تلفن ثابت و همراه:                         

مستاجر:

شرکت:                                                   به شماره ثبت:                              

آدرس:                                                                                                    تلفن ثابت و همراه:

مورد اجاره:

تمام شش دانگ یک دستگاه اتومبیل سواری از نوع                       مدل سال                         دارای موتور به شماره          

شاسی به شماره                                                     به شماره شناسه خودرو                                                         به رنگ              به شماره پلاک انتظامی                                با تمام متعلقات و کارت ماشین، کارت سوخت و بیمه نامه که صحیح و سالم به مستاجر تحویل داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض نموده است.

مدت اجاره:

به مدت               ماه از تاریخ تنظیم این سند.  

مبلغ اجاره:

مبلغ                               ریال برای تمامی مدت بالا از قرار ماهانه                         ریال که مستاجر موظف است به موجر پرداخت نماید و رسید دریافت نماید در غیر این صورت ظرف 10 روز پس از تاریخ سر رسید موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

بندهای قرارداد:

1- ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ واﮔﺬاري ﻣﻮرداﺟﺎره را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺪارد.

2- ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ.

3- ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ در زﻣﺎن و ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ.

4- ﻣﻮﺟﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺣﻖ دارد در ﺻﻮرت ﺻﻠﺎح دﯾﺪ ﻫﻔﺘﻪاي ﯾﮑﺒﺎر از ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را چک بازرسی کند.

5- ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺧﻠﺎﻓﯽ ﻫﺎي وﺳﯿﻠﻪ در زﻣﺎن و ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

6- ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدرو و اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻬﺪه موجر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

7- ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت اﺟﺎره وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدرو را ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﺟﺮاﺋﻢ و ﺧﻠﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.

8- ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪت اﺟﺎره  وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻮرد اﺟﺎره را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﻠﻎ                   ریال  ﺑﻌﻨﻮان اﺟﺮت اﻟﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

9- ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺎره اﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮرد اﺟﺎره اﻣﺎﻧﺘﺎً در ﻣﺪت اﺟﺎره ﺗﺤﻮﯾﻞ وي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻟﺬا ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وي ﺑﻮده و ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

10- کلیه هزینه های مالیاتی بر عهده موجر است.

تاریخ :     /       /           هجری شمسی

ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء ﻣﻮﺟﺮ                          ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ                         ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء ﺷﺎﻫﺪ                    ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء ﺷﺎﻫﺪ


لیست پیشنهادهای فریلنسرها

pouria-amani

کاربر عادی

کاربر عادی

50,000 تومان

امتیاز 9.86 (ممتاز) از 22 رای
پروژه موفق : 27
رتبه: 299
یک سال پیش

MrHasani.eng

کاربر عادی

کاربر عادی

15,000 تومان

امتیاز 9.67 (ممتاز) از 3 رای
پروژه موفق : 3
رتبه: 59024
یک سال پیش

soheil710

کاربر عادی

کاربر عادی

10,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 2
رتبه: 58694
یک سال پیش

آناهیتا

فریلنسر برنزی

فریلنسر برنزی

10,000 تومان

امتیاز 10.00 (ممتاز) از 1 رای
پروژه موفق : 10
رتبه: 1379
یک سال پیش

Shadi7600

کاربر عادی

کاربر عادی

28,000 تومان

امتیاز 9.64 (ممتاز) از 64 رای
پروژه موفق : 93
رتبه: 181
یک سال پیش

shrse

کاربر عادی

کاربر عادی

40,000 تومان

0.00 (بدون امتیاز)
پروژه موفق : 0
رتبه: 58496
یک سال پیش
+8500
+51015

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.