اتصال یک api به اسکریپت فریر

برای این درخواست   1   پیشنهاد توسط فریلنسرهای سایت ارسال شده است.


در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.


شرح پروژه:

سایت دارم که در اون میشه کاربر ساخت و مدت زمان اکانت بهش تخصیص داد

میخام از طریق api اون سایت این کار در اسکریپت فریر انجام بشه

یکی کاربر روی سایتی جدا یوزر خودش رو بسازه و یا تمدید کنه

مستندات لازم :

اتصال

برای اتصال باید درخواست خود را بسته به نوع درخواست با یکی از متد های GET یا POST یا PUT یا DELETE به آدرس زیر بفرستید:

https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/

همه درخواست ها باید header های X-Auth-Name که همان یوزرنیم نماینده و همچنین X-Auth-Key که همان رمز API هست را داشته باشند.

حداکثر تعداد مجاز درخواست از API در هر ساعت 500 عدد می باشد. توجه داشته باشید که برای درخواست های ساخت کاربر جدید و تغییر اعتبار کاربر، همانند پنل یک عدد point هم کسر می شود.

نتیجه هر درخواست با فرمت JSON ارسال می شود. در صورت موفق بودن، پارامتر success مثبت بوده و نتایج درخواست در پارامتر result فرستاده می شود. در صورت نا موفق بودن درخواست، پارامتر success منفی بوده و علت های خطا در پارامتر errors ارسال می شوند.

کد های وضعیت HTTP

نتیجه هر درخواست همچنین از طریق کد وضعیت HTTP پاسخ درخواست، مطابق جدول زیر قابل بررسی می باشد.

کد وضعیت توضیح 200 OK موفقیت آمیز 401 Unauthorized یوزرنیم یا API Key صحیح نیست 403 Forbidden درخواست مجاز نمی باشد (معمولا به دلیل خطا در پارامترهای ارسالی) 404 Not Found لینک درخواستی اشتباه است 405 Method Not Allowed متد HTTP درخواستی اشتباه است 429 Too Many Requests تعداد درخواست ها از حداکثر مجاز بیشتر است

پارامتر های ارسالی

عملکرد پارامتر ها و کاراکترهای مجاز در آن ها مطابق جدول زیر است.

اسم توضیح کاراکترهای مجاز username نام کاربری vpn حروف کوچک و اعداد انگلیسی و . و - و _ (حداقل 3 حرف) password رمز عبور vpn حروف کوچک و بزرگ و اعداد انگلیسی (حداقل 4 حرف) credit اعتبار کاربر بر حسب روز اعداد انگلیسی

درخواست اعتبار باقی مانده نماینده (متد GET)

این درخواست برای دریافت اعتبار باقی مانده و مقدار points نماینده است.

GET /info

نمونه درخواست با cURL

curl -X GET "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/info" \
     -H "X-Auth-Name: username" \
     -H "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e" \
     -H "Content-Type: application/json"

نمونه درخواست با PHP

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/info");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("X-Auth-Name: username", "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e"));
$result = curl_exec($ch);

نمونه پاسخ

{
  "success": true,
  "errors": null,
  "result": {
    "reseller": {
      "credit": 620,
      "points": 60
    }
  }
}

درخواست مشخصات کاربر (متد GET)

این درخواست برای دریافت اعتبار باقی مانده و تاریخ شروع و رمز عبور و وضعیت اتصال فعلی و آخرین اتصال کاربر vpn است.

GET /user/{username}

نمونه درخواست با cURL

curl -X GET "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/user/test" \
     -H "X-Auth-Name: username" \
     -H "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e" \
     -H "Content-Type: application/json"

نمونه درخواست با PHP

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/user/test");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("X-Auth-Name: username", "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e"));
$result = curl_exec($ch);

نمونه پاسخ

{
  "success": true,
  "errors": null,
  "result": {
    "user": {
      "username": "test",
      "credit": 31,
      "start_date": "2016-11-02",
      "password": "1234",
      "connection_count": 1,
      "connection_status": "online",
      "last_login": null,
      "last_login_en": "never",
      "started": true,
    }
  }
}

درخواست ساخت یوزر جدید (متد POST)

این درخواست برای ساخت یک یوزر جدید vpn است. پارامتر های مورد نیاز credit (اعتبار بر حسب روز) و password (رمز عبور) می باشند.

POST /user/{username}

نمونه درخواست با cURL

curl -X POST "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/user/test" \
     -H "X-Auth-Name: username" \
     -H "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     --data '{"credit":31,"password":"1234"}'

نمونه درخواست با PHP

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/user/test");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("X-Auth-Name: username", "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e"));
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query(array("credit"=>31, "password"=>"1234")));
$result = curl_exec($ch);

نمونه پاسخ

{
  "success": true,
  "errors": null,
  "result": {
    "message": "user is created successfully",
    "user": {
      "username": "test",
      "credit": 31,
      "password": "1234"
    },
    "reseller": {
      "spent_credit": 31,
      "spent_points": 1,
      "remaining_credit": 589,
      "remaining_points": 59
    }
  }
}

درخواست تغییر رمز عبور (متد PUT)

این درخواست برای تغییر رمز عبور کاربر vpn است. تنها پارامتر مورد نیاز password (رمز عبور جدید) می باشد.

PUT /user/{username}/password

نمونه درخواست با cURL

curl -X PUT "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/user/test/password" \
     -H "X-Auth-Name: username" \
     -H "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     --data '{"password":"123456"}'

نمونه درخواست با PHP

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/user/test/password");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("X-Auth-Name: username", "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e"));
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query(array("password"=>"123456")));
$result = curl_exec($ch);

نمونه پاسخ

{
  "success": true,
  "errors": null,
  "result": {
    "message": "password is updated successfully",
    "user": {
      "username": "test",
      "password": "123456"
    }
  }
}

درخواست تغییر اعتبار (متد PUT)

این درخواست برای تغییر (افرایش یا کاهش) اعتبار کاربر vpn است. تنها پارامتر مورد نیاز credit (اعتبار جدید) می باشد.

PUT /user/{username}/credit

نمونه درخواست با cURL

curl -X PUT "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/user/test/credit" \
     -H "X-Auth-Name: username" \
     -H "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     --data '{"credit":93}'

نمونه درخواست با PHP

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/user/test/credit");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("X-Auth-Name: username", "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e"));
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query(array("credit"=>93)));
$result = curl_exec($ch);

نمونه پاسخ

{
  "success": true,
  "errors": null,
  "result": {
    "message": "credit is updated successfully",
    "user": {
      "username": "test",
      "old_credit": 31,
      "new_credit": 93
    },
    "reseller": {
      "spent_credit": 62,
      "spent_points": 1,
      "remaining_credit": 527,
      "remaining_points": 58
    }
  }
}

درخواست حذف کاربر (متد DELETE)

این درخواست برای حذف کاربر vpn می باشد.

DELETE /user/{username}

نمونه درخواست با cURL

curl -X DELETE "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/user/test" \
     -H "X-Auth-Name: username" \
     -H "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e" \
     -H "Content-Type: application/json"

نمونه درخواست با PHP

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://api.vpnmakers.com/resellers/v2/user/test");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("X-Auth-Name: username", "X-Auth-Key: 97164b7120cac59f7ec137fe996ebf3e"));
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "DELETE");
$result = curl_exec($ch);

نمونه پاسخ

{
  "success": true,
  "errors": null,
  "result": {
    "message": "user is deleted successfully",
    "user": {
      "username": "test"
    },
    "reseller": {
      "received_credit": 93,
      "remaining_credit": 620
    }
  }
}


+8500
+31443

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.