فهرست پروژه های باز

امروز 2 بهمن 1396

آگهی استخدامی قراردادی سالیانه کارشناس بازاریاب درکسب وکار بانکی و فروش به صورت رسمی ودورکاری

آگهی استخدام/ اعلان
به تعداد ی  پرسنل  برای بازاریابی  وفروش محصولات بانکی از جمله دستگاهای خودپرداز –
توسط زرمهریار یک روز پیش

مشاوره بازریابی ارشد فروش

با سلام سایت زیر  آزمون استخدامی در سطح کشور ایجاد کرده 
Zmd.co.ir
باتوجه به اینکه کل وجوه پرداختی  درهنگام ثبت نام  در صورت عدم پذیرش درتست مهارت  بازگشت داده می شود
لذا به کس...
توسط زرمهریار هفت روز پیش با 1 پیشنهاد رسیده