مشاهده پروفایل داداش

امروز 20 تیر 1399

تحلیل آماری با SPSS


مهارت ها

ترجمه یک صفحه متن پزشکی تا فردا

بدون امتیاز

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله پزشکی

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

بدون امتیاز

125,000 تومان

پروژه با راي داوري خاتمه يافت.

خصوصی

13 بهمن 1394


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

125,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

13 بهمن 1394


تعيين رابطه بين دو داده با آزمون مجذور کاي با spss

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 2 صفحه پزشکي تخصصي انگليسي به فارسي

بدون امتیاز

8,200 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

پروژه خصوصی

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصیترجمه متن تخصصي پزشکي (انگليسي به فارسي)

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 اردیبهشت 1395


ترجمه 4 مورد چکيده يک صفحه اي پزشکي تا 6 بعد ازظهر امروز

بدون امتیاز

24,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.