مشاهده پروفایل Amir_DDG

امروز 2 خرداد 1396

کارشناس ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک

دارای مدرک تافل زبان انگلیسی

سابقه 4 سال ترجمه و 2 سال تدریس زبان انگلیسی

ترجمه تخصصی متون و مقالات بخصوص در رشته های برق و کامپیوتر


امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای
امتیاز 9.00 (عالی) ترجمه و تایپ یک صفحه فارسی به انگلیسی کاربر364997 مهر 1395

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مدیریتراه آفرین21 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله در زمینه برق مبحث VLSIمترجم13 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه رشته برق مبحث VLSIمترجم13 دی 1395
?ترجمه فن آوری اطلاعاتنویسنده
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه کامپیوتر شبکهسمير11 دی 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه کامپیوتر شبکهرای داوری داور پارسکدرز 11 دی 1395
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه رشته کامپیوتر شبکهمترجم11 دی 1395
?ترجمه کامپیوتر شبکهفرزين باقري
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه کامپیوترسمير11 دی 1395
?ترجمه مقاله در زمینه عمرانUser595
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله در زمینه موادرای داوری داور پارسکدرز 26 آذر 1395
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)ترجمه مقالهمهندس مشهدی زاده28 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله در زمینه مواد3tareye-khamush5 دی 1395
?ترجمه 6 صفحه فارسی به انگلیسیomega programming21 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله در زمینه برقBsalvadour20 آذر 1395
?پاداشآرزو18 آذر 1395
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)ترجمه مقاله در زمینه شیمیآرزو18 آذر 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه متن در زمینه برقرای داوری داور پارسکدرز 18 آذر 1395
?پاداشفترمه
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه متن عمومیرای داوری داور پارسکدرز 16 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله در زمینه برقعلی جعفری15 آذر 1395
?ترجمه در زمینه برقBsalvadour15 آذر 1395
0.00 (بدون امتیاز)مقاله در زمینه برقرای داوری داور پارسکدرز 13 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن حسابداریراه آفرین16 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله کامپیوترفترمه16 آذر 1395
?پاداشآرش
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله در زمینه عمرانasadi444412 آذر 1395
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه مقاله در زمینه شبکه های بیسیمآرش11 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله در زمینه عمرانasadi444410 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن عمومیهادی عباسی15 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله برقF.Mohassel12 آذر 1395
?مقاله در زمینه برقجعفر
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله برقBsalvadour11 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)مقاله در رابطه با هوش مصنوعیphp_one9 بهمن 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مقاله هوش مصنوعیرای داوری داور پارسکدرز 8 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)مقاله در ارتباط با ترافیکphp_one9 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه در رابطه با حسابداریراه آفرین10 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)2 صفحه ترجمه هوش مصنوعیphp_one9 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مقاله هوش مصنوعیphp_one23 اردیبهشت 1396
امتیاز 8.00 (بسیار خوب)مقاله در زمینه هوش مصنوعیآرش5 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)مقاله داده کاویسمير30 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)مقاله داده کاویسمير30 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پروژه در رابطه با داده کاویسمير27 آبان 1395
?مقاله در رابطه با شیمیMahoor