فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز40939.79دعوت
وزارت خارجه14379.48دعوت
پژوهشگر13199.22دعوت
Sadaf92130109.83دعوت
IT_One252139.63دعوت
سيما66450149.75دعوت
Mohammad_H291810.00دعوت
Mohsen.Trans329259.46دعوت
Kia-3233101269.56دعوت
M.nasri120279.25دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.