فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز41659.79دعوت
وزارت خارجه15279.49دعوت
پژوهشگر13899.19دعوت
IT_One258109.63دعوت
Sadaf92130119.83دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
سيما66463179.75دعوت
Mohammad_H292010.00دعوت
Kia-3233110269.52دعوت
Mohsen.Trans329289.46دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.