فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز39739.79دعوت
Sadaf9213099.83دعوت
پژوهشگر125109.21دعوت
IT_One248119.63دعوت
وزارت خارجه132139.47دعوت
سيما66437159.75دعوت
Mohammad_H291610.00دعوت
Mohsen.Trans328229.46دعوت
M.nasri120249.25دعوت
Behnam_h206258.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.