فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز41549.79دعوت
وزارت خارجه14479.47دعوت
پژوهشگر13599.19دعوت
IT_One255109.63دعوت
Sadaf92130119.83دعوت
سيما66458149.75دعوت
Mohammad_H291910.00دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
Mohsen.Trans329279.46دعوت
Kia-3233103289.57دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.