مشاهده پروفایل کاربر98694

امروز 27 بهمن 1397

پیاده سازی یک مقاله در ارتباط با خوشه بندی مقید

بدون امتیاز

1،000،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.

فوری آگهی استخدام/ اعلان


پیاده سازی روش mutation جدید برای مسئله فروشنده دوره گرد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150،000 تومان

بسیار حرفه ای و متشخص


5 بهمن 1397


پیاده سازی مسئله فروشنده دوره گرد با یک روش mutation جدید

بدون امتیاز

150،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.