فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Solidworks
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ناصر668389.33دعوت
پژوهشگر13199.22دعوت
Hemen Zandi163419.77دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
mecharobotic341219.85دعوت
saeed-1695931319.25دعوت
Numerical_Engineer341369.42دعوت
saman_hoseini71013710.00دعوت
دکتر استیو101619.50دعوت
S.H.M411629.52دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.