فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Solidworks
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8389.59دعوت
ناصر668799.36دعوت
پژوهشگر140109.21دعوت
mecharobotic391279.63دعوت
saman_hoseini71112810.00دعوت
saeed-1695931339.25دعوت
Numerical_Engineer341379.42دعوت
دکتر استیو101689.50دعوت
ستاره سهیل192169.80دعوت
مهندس تیزرو102529.29دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.