فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8189.59دعوت
مرد شرقي38618.91دعوت
pengraphic151738.93دعوت
Arsalan MD362409.48دعوت
مهندس تیزرو72759.17دعوت
طراحی پالیز342909.57دعوت
شنتیا123318.78دعوت
shhaqiqat343409.96دعوت
محقق-مترجم543699.94دعوت
مهندس مهدی سعیدی334339.13دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.