مشاهده پروفایل 8512203808

امروز 29 مرداد 1398

مهندس صنایع - صنایع فردوسی مشهد


ﺎﻫترﺎﻬﻣ


بﻮﺧ / ICDL  ﻂﺳﻮﺘﻣ / MS Project  ﻂﺳﻮﺘﻣ / Minitab  

ﻂﺳﻮﺘﻣ / (Data  Mining) یوﺎﮐ هداد  ﻂﺳﻮﺘﻣ / ﻖﯿﻗدراﺰﺑا  ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ / ﺮﺗﻮﯿﭙﻣﺎﮐ ﺎﺑ رﺎﮐ 

بﻮﺧ / یﺮﺘﺸﻣ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ  ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ / (CRM) یﺮﺘﺸﻣ ﺎﺑ طﺎﺒﺗر ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ  ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ / بﺬﺟ ﺪﻨﯾآﺮﻓ 

بﻮﺧ / ﺎﻫ شور و ﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ  ﻂﺳﻮﺘﻣ / ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﯽﺒﺼﻋ یﺎﻫ ﻪﮑﺒﺷ  ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ / بﺎﯿﻏ و رﻮﻀﺣ راﺰﻓا مﺮﻧ 

ﻂﺳﻮﺘﻣ / ﯽﺘﻟودﺮﯿﻏ یﺎﻫ نﺎﻣزﺎﺳ رد ﯽﻧﺎﺴﻧا ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ  ﻂﺳﻮﺘﻣ / ﯽﺳرﺎﻓ ﻪﺑ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ی ﻪﻤﺟﺮﺗ  ﻂﺳﻮﺘﻣ / ﺎﻫدادراﺮﻗ رﻮﻣا  

ﻂﺳﻮﺘﻣ / رﺎﮐ نﻮﻧﺎﻗ 
بررسی شبیه سازی شکل دهی فولی در فرآیند شکل دهی تدریجی قطعه فلزی

بدون امتیاز

750,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 مرداد 1398