فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني50679.61دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
zahra jam423019.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت
زهیر582910.00دعوت
271598339.00دعوت
ronykhan3118710.00دعوت
PETROLEUM19902134010.00دعوت
کاربر حرفه ای-1505713518.83دعوت
کاربر278781150210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.