فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص بیمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
zahra jam472489.53دعوت
smahdih254039.33دعوت
Hamed-969204629.00دعوت
حسین بیوک آقازاده06650.00دعوت
Hardware+Software387167.79دعوت
کاربر حرفه ای-1505710198.83دعوت
moon-759811957.33دعوت
کاربر29237012910.00دعوت
gorup asan0994573.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.