فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص بیمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني50679.61دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
zahra jam423019.48دعوت
شيراز313319.62دعوت
smahdih254269.33دعوت
Hamed-969204969.00دعوت
araze367558.06دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت
زهیر582910.00دعوت
Hardware+Software388347.79دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.