مشاهده پروفایل Expertise

امروز 1 مهر 1398

ترجمه و تحقيق و ويراستاري متون تخصصي در تمامي رشته ها

رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه مقاله مديريت

امتیاز 3.00 (ضعیف)

240,000 تومان

عدم تحويل به موقع پروژه


9 آبان 1393


ترجمه

امتیاز 7.00 (خوب)

19,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


15 اردیبهشت 1393


ترجمه کامپيوتر

بدون امتیاز

14,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.اطلاعات ترافيکي و حمل و نقلي واشنگتن دي سي

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

بهترين و محترمترين خريدار براي همکاري با هر مجري


8 آبان 1393


ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

25,000 تومان


5 آبان 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

25,000 تومان

عدم تحويل به موقع پروژه توسط مجري


5 آبان 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 7.00 (خوب)

24,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

21 مهر 1393


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

19 مرداد 1393


ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان


28 تیر 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

عدم تحويل به موقع توسط مجري


28 تیر 1393


ترجمه2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


2 مرداد 1393


ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

70,000 تومان


21 تیر 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

70,000 تومان

ترجمه ارسال شده قابل قبول نبود.


21 تیر 1393


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

52,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

52,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


ترجمه3

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فوري

بدون امتیاز

19,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.