فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص مقاله
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز40939.79دعوت
وزارت خارجه14379.48دعوت
پژوهشگر12999.22دعوت
Sadaf92130109.83دعوت
IT_One252139.63دعوت
Mohammad_H291710.00دعوت
shayan12729239.05دعوت
maryjoly51249.07دعوت
Kia-3233100269.56دعوت
Behnam_h206288.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.