فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8389.59دعوت
ناصر668799.36دعوت
IT_One260129.63دعوت
Sadaf92130139.83دعوت
motodrive121179.88دعوت
Kia-3233114269.54دعوت
F.Mohassel304399.79دعوت
مسعود مخابرات80449.26دعوت
محمدرضا-113333499.85دعوت
مرد شرقي47549.09دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.