مشاهده پروفایل a.mahdi

امروز 15 فروردین 1399

مهارت ها

تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هشتاد و سه

بدون امتیاز

150,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هشتاد و یک

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و چهار

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و پنج

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و چهار

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

مجری پاسخگو نبود پروژه با رای داوری لغو گردید.


14 اسفند 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هشتاد و یک

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و شش

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هشتاد و دو

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هشتاد

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و نه

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 اسفند 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و شش

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و شش

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و سه

بدون امتیاز

86,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و هشت

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و هفت

بدون امتیاز

250,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و دو

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و شش

بدون امتیاز

190,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه اختصاصی برای مجری Soheil Ghaznavi

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت و هشت

0.00 (بدون امتیاز)

250,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و پروژه را در مهلت مقرر تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


29 بهمن 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و سه

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتاد و یک

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه و شش

امتیاز 9.00 (عالی)

200,000 تومان

همکاری خوبی بود.


12 اسفند 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت و یکم

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری هفتادم

بدون امتیاز

154,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت و چهار

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه و شش

0.00 (بدون امتیاز)

200,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و پروژه را تحویل نداد.


26 بهمن 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت و یکم

0.00 (بدون امتیاز)

200,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و پروژه را تحویل نداد.


26 بهمن 1398


پروژه اختصاصی برای مجری مریم فتحعلی زاده

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت و نه

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت و هفت

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت و شش

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 اسفند 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصتم

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت و دو

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و هشت

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه

بدون امتیاز

175,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت و چهار

بدون امتیاز

160,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را در مهلت مقرر تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


15 بهمن 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت و پنج

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و هشت

0.00 (بدون امتیاز)

200,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و حاصل پروژه را در مهلت مقرر تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


14 بهمن 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت و دو

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصت وسه

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری شصتم

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه و نه

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه و هشت

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه و هفت

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه و پنج

بدون امتیاز

199,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و پنج

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و تنها حدود 5 درصد از کار را در مهلت مقرر تحویل داد. پروژه با رای داوری خاتمه یافت.


4 بهمن 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه و سه

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه و چهار

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 بهمن 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه و سه

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه و دو

بدون امتیاز

146,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه اختصاصی برای مجری *Jerjis*

بدون امتیاز

43,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و هفت

بدون امتیاز

210,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه و یک

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و نه

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری پنجاه

بدون امتیاز

160,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و هفت

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و پنج

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و شش

بدون امتیاز

225,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و پنج

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

انصراف مجری از انجام پروژه


11 دی 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و دو

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهلم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

همکاری خوبی بود ممنون از ایشون به امید همکاری های بیشتر


22 دی 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و شش

بدون امتیاز

160,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه اختصاصی برای مجری اس اس

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و پنج

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و چهار

بدون امتیاز

190,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و پنج

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهلم

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و سه

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و پنج

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و شش

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و دو

بدون امتیاز

130,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری چهل و یک

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و پنج

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و نه

بدون امتیاز

99,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و هفت

بدون امتیاز

63,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و هشت

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و پنج

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و شش

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و چهار

بدون امتیاز

88,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و چهار

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه برای مجری سید بهروز

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و چهار

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و سه

بدون امتیاز

252,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و دو

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی ام

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی ام

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

با وجود سپری شدن مدت زمان زیادی از اتمام مهلت پروژه، مجری پاسخگو نبود و نسبت به ارسال کار اقدام نکرد.


5 آذر 1398


تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری بیست و هفتم

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری سی و یک

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری بیست و نهم

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری بیست و هشتم

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری بیست و پنجم

بدون امتیاز

335,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 10 ساعت فایل صوتی - سری بیست و ششم

بدون امتیاز

180,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری شانزدهم

بدون امتیاز

350,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری دوم

بدون امتیاز

600,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری بیست و چهارم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

330,000 تومان

ممنونم از اعتمادتون


8 آبان 1398


تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری بیست و دوم (جایگزین)

بدون امتیاز

350,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری نوزدهم

بدون امتیاز

350,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری نوزدهم

0.00 (بدون امتیاز)

300,000 تومان

مجری در موعد مقرر پروژه را ارسال نکرد. بنابراین با درخواست خریدار گروگذاری لغو شد.


8 مهر 1398


تایپ 21 ساعت فایل صوتی - سری بیست و سوم

بدون امتیاز

340,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری بیستم

بدون امتیاز

340,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری بیست و دوم

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.گفتگوی خصوصی برای پروژه تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری بیستم

بدون امتیاز

127,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تصحیح فایل های تایپ شده مطابق با صوت

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری هفدهم

بدون امتیاز

165,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


20 مهر 1398


تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری هجدهم

بدون امتیاز

350,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


2 آذر 1398


تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری ششم

بدون امتیاز

350,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


2 شهریور 1398


تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری پانزدهم

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 شهریور 1398


تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری چهاردهم

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تصحیح متن 20 ساعت صوت تایپ شده و تطبیق آن با صوت مطابق فایل ضمیمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

کارفرمای بسیار صبور و دقیقی هستند. مطمئنا همکاری با ایشون باعث خوشحالی بنده بود. خوشحال میشم در پروژه های بعدی هم با ایشون همکاری داشته باشم.


26 مرداد 1398


تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری سوم

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری نهم

بدون امتیاز

400,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری سیزدهم

بدون امتیاز

325,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری دوازدهم

بدون امتیاز

90,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 شهریور 1398


تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری پنجم

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 تیر 1398


تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری یازدهم

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری دهم

بدون امتیاز

54,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تبدیل پی دی اف به ورد

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

30,000 تومان

‌مرسی از اعتمادشون


25 تیر 1398


تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری هشتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

390,000 تومان

با تشکر از کارفرمای عزیز به امید همکاری مجدد


7 مهر 1398


پروژه تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری هفتم

بدون امتیاز

399,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تایپ 20 ساعت فایل صوتی - سری چهارم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

400,000 تومان

تشکر از ایشون


29 تیر 1398


تایپ 20 ساعت فایل صوتی

امتیاز 9.00 (عالی)

210,000 تومان

از اعتماد شما ممنونم


26 تیر 1398