فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
مترجم و ویراستار24859.50دعوت
AliRezaei680101649.33دعوت
سعید-881132688.55دعوت
MMFF113139.70دعوت
کاربر80446323539.18دعوت
Ganji173869.13دعوت
seyedeh ,s134489.43دعوت
ایمان عسگری549310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.