فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.61دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
سعید-881132648.55دعوت
MMFF113209.70دعوت
کاربر80446323679.18دعوت
Ganji174059.13دعوت
AliRezaei68036029.00دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت
271598339.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.