فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر9619859.51دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61509.54دعوت
مترجم پارس کدرز1001069.59دعوت
sonmazaraz91979.75دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152169.33دعوت
Solmaz _Soltani112739.38دعوت
zahra jam472779.53دعوت
Ganji174499.13دعوت
haniye moghaddam2053510.00دعوت
حمید، نویسنده و مترجم115397.60دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.