فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر9617659.50دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
مترجم پارس کدرز100969.59دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
sonmazaraz82159.71دعوت
zahra jam423019.48دعوت
Solmaz _Soltani83229.60دعوت
Ganji174049.13دعوت
haniye moghaddam2048510.00دعوت
کاربر30909362310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.