فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر9621159.52دعوت
وزارت خارجه14779.47دعوت
پژوهشگر13599.19دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
محمد امین حسینی73579.19دعوت
Milad,Matlab42639.97دعوت
دکتر بهنام رضوی21729.94دعوت
javad312191009.56دعوت
ايمان131379.42دعوت
z.h171887.63دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.