فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر9617659.50دعوت
پژوهشگر117119.17دعوت
me198887649.35دعوت
محمد امین حسینی67659.12دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
javad31219939.56دعوت
ايمان111409.36دعوت
Milad,Matlab2717210.00دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
سعید-881132628.55دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.