فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص روان شناسی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One252139.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
نویسنده پارس60849.16دعوت
مترجم پارس کدرز1001069.59دعوت
Hossein-622421259.33دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
بانوي ايراني443909.93دعوت
محقق-مترجم534109.94دعوت
Encoder200674429.83دعوت
اميد اميدي174599.91دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.