فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص روان شناسی
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One242119.62دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
نویسنده پارس60779.16دعوت
مترجم پارس کدرز100969.59دعوت
Hossein-622421119.33دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
محقق-مترجم523699.94دعوت
Encoder200673969.83دعوت
اميد اميدي174149.91دعوت
smahdih254259.33دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.