فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
رهی58799.52دعوت
مترجم پارس کدرز100969.59دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
hana442229.53دعوت
tmg262809.95دعوت
کاربر27571272908.65دعوت
mr project382968.85دعوت
zahra jam423019.48دعوت
shhaqiqat343389.96دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.