فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Ebi102043169.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
DonAryan75329.69دعوت
محمدعلی101379.90دعوت
F.Mohassel279399.82دعوت
نويد م67789.87دعوت
Rash-887901188.03دعوت
SzSz1011298.86دعوت
Graphicpro1371429.97دعوت
دکتر استیو101529.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.