فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر13899.19دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
Ebi102046169.71دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
DonAryan76329.70دعوت
محمدعلی106389.91دعوت
F.Mohassel290399.78دعوت
3epehr139629.64دعوت
mohammadmahdi192699.74دعوت
Rash-887901248.03دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.