فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ریاضیات
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Programmer22729.91دعوت
دکتر زهرا آقاجاني8389.59دعوت
ناصر668799.36دعوت
ProfessionalDeveloper102159.66دعوت
Ebi102046169.71دعوت
motodrive121179.88دعوت
M.nasri122339.19دعوت
matlab1st62389.80دعوت
F.Mohassel303399.79دعوت
مهندس نیک60459.07دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.