فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Hardware+Software387457.79دعوت
mohsenai911106410.00دعوت
alex-9962116010.00دعوت
کاربر30290113104.00دعوت
membrown01115660.00دعوت
RealMan01003290.00دعوت
کاربر271860976120.00دعوت
سپنتا-14110927110.00دعوت
Dorosti0926220.00دعوت
جاواکار6741498.33دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.