فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص الگوریتم
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سعید54310.00دعوت
ProfessionalDeveloper102139.66دعوت
motodrive117169.88دعوت
programer110110189.69دعوت
M.Zandi65219.03دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
Persian6743319.57دعوت
SpeedCoder65339.82دعوت
مسعود مخابرات80409.26دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.