فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Fortran
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز34739.74دعوت
MATLAB Expert25049.73دعوت
پژوهشگر10399.24دعوت
ناصر6677109.29دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
3epehr130539.64دعوت
رهی58729.52دعوت
DrEngineer69310.00دعوت
Ali SSN461319.66دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.