فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر9621159.52دعوت
وزارت خارجه14779.47دعوت
ناصر668389.33دعوت
پژوهشگر13599.19دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
Kia-3233104289.57دعوت
Persian6743319.57دعوت
مهندس نیک54539.13دعوت
hosseinbio133689.66دعوت
جواد تهمتن241089.89دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.