فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
DonAryan75329.69دعوت
F.Mohassel279399.82دعوت
pengraphic151618.93دعوت
Arsalan MD332339.45دعوت
rad-st192919.64دعوت
royce272979.94دعوت
وحید فرزانه153039.75دعوت
شنتیا123148.78دعوت
مهندس مهدی سعیدی334209.13دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.