فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Persian6734399.36دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
Hossein-622421119.33دعوت
Mojtaba_Project61239.50دعوت
ايمان111409.36دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
سعید-881132648.55دعوت
masoud defa1129410.00دعوت
شيراز313319.62دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.