مشاهده پروفایل نسیم1

امروز 27 خرداد 1398

نام و نام خانوادگی: نسیم

سن: 31

تحصیلات

  • فوق لیسانس مهندسی صنایع (فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان)

مدارک اخذ شده

  • ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی APQC , BPMN2 از سازمان مدیریت صنعتی
  • دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از موسسه فراگستر
  • دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮاﮔﺴﺘﺮ
  • دوره های آموزشی اکسل پیشرفته و  ﻃﺮاﺣﯽ داﺷﺒﻮردﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در اﮐﺴﻞ از موسسه پردیس نیکان
  • ﺳﻤﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارCamfar از موسسه فناوری راهبردی بینا
  • و سایر دوره ها و کارگاه های ذکر شده در فرمت PDF روزمه

زبان خارجی

  • زبان انگلیسی

سوابق کاری

·         رئیس برنامه ریزی و تضمین کیفیت شرکت فولاد امیرکبیر 

·         کارشناس سیستم ها و روش ها، شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه

·         مدرس ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی آﻣﺎری در ﻧﺮم اﻓﺰار SPSSدر شرکت های مختلف 

·         ﻣﺪرس آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل و ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آزاد و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی (تدریس خصوصی) 

·         عضو ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮوژه ذوب آﻫﻦ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

·         ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻨﺎب 

سایر مهارت ها:

·         ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ استانداردهای زیر از مستندسازی تا استقرار و اجرا:

·         ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015،ISO 45001 ، ISO 10002:2014، ISO 10004:2012

·         ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ Visual paradigmﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از BPMN

·         ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی SWOT و BSC

·         ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ طراحی داشبورد در اکسل

·         ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻮاع ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎز ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن

·         ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ در ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻮن، مقالات و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

بسیار عآلی

خصوصی

22 دی 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی مخفی


پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

270,000 تومان

از کار مجری محترم کاملا راضی هستم

خصوصی

20 آذر 1397توزیع و جمع آوری پرسشنامه

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

500,000 تومان

بسیار خوب و در زمان درخواستی پروژه را تحویل دادند.

پروژه ویژه

24 آبان 1397