فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص پایان نامه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز40939.79دعوت
وزارت خارجه14379.48دعوت
پژوهشگر12999.22دعوت
Sadaf92130109.83دعوت
Akhtar-Electronic77209.96دعوت
maryjoly51249.07دعوت
Persian6742299.57دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
وحدت پناه34539.62دعوت
محمدرضا-113322659.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.