فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص پایان نامه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز41659.79دعوت
وزارت خارجه15279.49دعوت
پژوهشگر13899.19دعوت
Sadaf92130119.83دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
Akhtar-Electronic77249.96دعوت
maryjoly51279.07دعوت
Persian6747309.52دعوت
وحدت پناه40529.67دعوت
آ.میرزاده57549.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.