مشاهده پروفایل Bright Star

امروز 2 خرداد 1396
امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز) تبدیل صوت به متن زهرا15 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز) تبدیل صوت به متن زهرا15 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز) خصوصي زهرا16 بهمن 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز) مترجم متن عمومي 5 صفحه ايي زهرا14 بهمن 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز) ترجمه مقاله کاربر3104114 دی 1394

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای