فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سجاد ثروت جو19990.00دعوت
Mohammad Amin Farshad310299.00دعوت
م.سيادت1104610.00دعوت
javadiii8104510.00دعوت
فرهمند3118110.00دعوت
Mohammad Afshin1132410.00دعوت
sharax01171543.00دعوت
سامان اکبری01087590.00دعوت
benita01055000.00دعوت
رضا برزنونی01006490.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.