فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
bit_twiddler01122080.00دعوت
DataScience41064830.00دعوت
حجت مردانه زاده01029180.00دعوت
کاربر263480902690.00دعوت
BIGM-11370881200.00دعوت
Mechanical Engineer21861149.33دعوت
amircyb0846300.00دعوت
کاربر3411718296510.00دعوت
مرتضی msn0809040.00دعوت
حسین 5440596740.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.