فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
smartit310813810.00دعوت
MossiPlayer01040950.00دعوت
Ruinous01003520.00دعوت
کاربر256050991080.00دعوت
کاربر263480984040.00دعوت
BIGM-11370962530.00دعوت
Mechanical Engineer21942509.33دعوت
amircyb0927590.00دعوت
کاربر3411719110210.00دعوت
مرتضی msn0890330.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.