فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص شجره نامه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
امیرحسین-973136999.90دعوت
زهرا-99347408.00دعوت
حسین بیوک آقازاده08230.00دعوت
Hardware+Software389067.79دعوت
PETROLEUM19902143910.00دعوت
کاربر43110 صالحی417339.00دعوت
kourosh92317747.50دعوت
کاربر27560021270.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.