مشاهده پروفایل ITMAN

امروز 5 بهمن 1395
امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيبايي و جوانسازی پوستاحسان
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيبايياحسان28 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيبايي و جوانسازیاحسان22 دی 1395
0.00 (بدون امتیاز)تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيباييرای داوری داور پارسکدرز 20 دی 1395
?تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيبايي و جوانسازیnamiaweb28 دی 1395
?تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيباييgolnoosh_iraji
?مطلب گذار آشنا به فتوشاپسهیل
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهيه محتواي سايت در زمينه پوست و مو و زيبايي 3مترجم پارس کدرز27 مهر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهيه محتواي سايت در زمينه پوست و مو و زيباييمترجم پارس کدرز12 مهر 1394
0.00 (بدون امتیاز)تهيه محتواي سايت در زمينه زيبايي 2رای داوری داور پارسکدرز 1 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)تهيه محتواي سايت در زمينه زيبايي 2ITMaNaGeR1 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)تهيه محتواي سايت در زمينه زيباييICDET3 مرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)تهيه محتواي سايت در زمينه زيباييرای داوری داور پارسکدرز 3 مرداد 1394
?تهيه محتواي سايت در زمينه پوست و مو و زيبايي (ادامه پروژه پايان يافته قبلي)مترجم پارس کدرز