فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص GPGPU
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
OstadBanoo101349.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
شنتیا123128.78دعوت
Hardware+Software383587.79دعوت
A.Momeni144538.82دعوت
حسین بیوک آقازاده05160.00دعوت
AAM85358.71دعوت
AK_47327179.48دعوت
mohsenai911136510.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.