فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص GPGPU
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
OstadBanoo101249.00دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122888.78دعوت
Hardware+Software383357.79دعوت
A.Momeni144188.82دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
AAM84888.71دعوت
AK_47326629.48دعوت
mohsenai911128810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.