فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
محمدعلي01175150.00دعوت
EEE310517710.00دعوت
Majid199901051340.00دعوت
AmirCo01050630.00دعوت
uhana0980040.00دعوت
حَج مَمِد0976450.00دعوت
کاربر336060915750.00دعوت
Mdev1915616.00دعوت
کاربر659200618020.00دعوت
co.mohsen0616280.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.