فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Xamarin
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
کیهان منتصری80969.22دعوت
pouria-amani272349.86دعوت
عطارد ش174519.85دعوت
حسین hossein215699.53دعوت
حمید باقرنیا267310.00دعوت
مهندس تیزرو49049.33دعوت
دکتر رستمي01191580.00دعوت
civilan0332770.00دعوت
faridslh0141670.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.